Privacy policy

Privacy policy

Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo snapt u precies hoe wij werken.

Privacybeleid tende cvba

Versie 2
Deze pagina is voor het laatst aangepast op 23 mei 2018.

Tende cvba (hierna “tende” genoemd) neemt uw rechten bij gegevensverwerking ernstig. In deze privacyverklaring lichten wij toe hoe wij uw persoonsgegevens verzamelen, verwerken en gebruiken. Ze vormt het algemene beleid van onze werking op het vlak van gegevensverwerking conform de toepasselijke wetgeving waaronder de Algemene Verorderining Gegevensbescherming (GDPR).
Bescherming van uw persoonsgegevens en respect voor uw privacy zijn waarden die tende hoog in het vaandel draagt. Wij behandelen en beschermen uw gegevens met eerbied voor de wetgeving en regelgeving, op een eerlijke en transparante wijze.
‘Wij’, dat is tende cvba, met maatschappelijke zetel Steenweg op Merchtem 84/6, 1780 Wemmel. Wij bieden advies op maat bij het vorm geven van uw droominterieur, zodat uw woonomgeving bekomt tot een warme en knusse plek waarin het fijn vertoeven is.

Tende vervult mogelijk een dubbele rol op het vlak van gegevensverwerking. In dat geval zijn we zowel verwerkingsverantwoordelijke als verwerker. De rol van verwerkingsverantwoordelijke nemen wij op als we gegevens verwerken in eigenaar en voor eigen rekening. Daarnaast vervullen wij, ten behoeve van leveranciers en andere dienstverleners, ook de rol van verwerker. Dat betekent dat wij ook persoonsgegevens verzamelen en verwerken voor deze aanbieders en met wie wij samenwerken en van wie wij producten aan u voorstellen en aanbieden.
Met onze privacyverklaring willen we u informeren over de verwerking van uw persoonsgegevens. Deze privacyverklaring kan worden bijgewerkt om de inhoud ervan af te stemmen op wijzigingen in de regelgeving. De meest recente versie is beschikbaar op onze website.
Meer informatie over de wetgeving en regelgeving over gegevensbescherming en privacy is beschikbaar op www.privacycommission.be, de website van de Belgische privacytoezichthouder (met name de Gegevensbeschermingsautoriteit).

Van wie verwerken wij persoonsgegevens?

Wij verwerken persoonsgegevens van die personen met wie we een rechtstreekse of onrechtstreekse relatie hebben of gehad hebben of wensen te hebben, zoals:

 • Personen die (minstens één van) onze producten en/of diensten gebruiken (wij noemen deze personen ‘klanten’)
 • Personen die interesse tonen in onze producten en/of diensten (wij noemen deze potentiële klanten ‘prospecten’)
 • Betrokkenen in de realisatie van projecten (bv. architecten, projectleiders,…)
 • Aanmelders op onze website of andere applicaties
 • Deelnemers aan onze evenementen

Wat verstaan wij onder verwerking van persoonsgegevens?

Onder persoonsgegevens verstaan we niet alleen gegevens die u rechtstreeks identificeren, maar ook gegevens aan de hand waarvan u onrechtstreeks kan worden geïdentificeerd:

 • rechtstreekse identificatie is mogelijk via persoonsgegevens zoals uw naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer
 • onrechtstreekse identificatie is mogelijk via informatie die u kan identificeren wanneer ze wordt gecombineerd met andere informatie.

Zo kan uw rekeningnummer een persoons-gegeven worden wanneer het wordt gekoppeld aan uw naam (bv. bij betaling)
De verwerking van persoonsgegevens omvat elke mogelijke bewerking van deze gegevens, zoals het verzamelen, opslaan, bewaren, gebruiken, raadplegen, wijzigen, bekend maken, verspreiden of vernietigen ervan.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

Dat zijn wij, tende. Wij zijn verwerkingsverantwoordelijke. Wij beslissen waarom en hoe wij uw persoonsgegevens verwerken.
Voor een aantal verwerkingen van persoonsgegevens doen wij een beroep op bedrijven die in onze opdracht (als verwerkingsverantwoordelijke) persoonsgegevens verwerken. Deze bedrijven noemt men verwerkers. U kan deze verwerkers zien als onderaannemers die de uitbestede gegevensverwerkingen uitvoeren ten behoeve van de activiteiten van tende.

De taken van de verwerker jegens de verwerkingsverantwoordelijke moeten in een overeenkomst worden gespecificeerd. Zo moet in de overeenkomst bijvoorbeeld worden aangegeven wat er met de persoonsgegevens gebeurt na beëindiging van de overeenkomst. De verwerker mag een deel van zijn taak enkel uitbesteden aan een andere verwerker wanneer hij vooraf schriftelijke toestemming van de verwerkingsverantwoordelijke heeft gekregen. Een typische activiteit van verwerkers is het aanbieden van informaticadiensten.

Naast onze rol van verwerkingsverantwoordelijke treden wij ook zelf op als verwerker van persoonsgegevens in opdracht van derde partijen. Een voorbeeld hiervan is ons optreden als beheerder van database van de tende-leden. In dergelijk geval verwerken wij persoonsgegevens van de klanten van aangesloten leden in hun opdracht.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Wij verwerken uitsluitend relevante en/of noodzakelijke persoonsgegevens. Dit zijn gegevens die wij nodig hebben voor de uitvoering en realisatie van onze advies- en verkoopovereenkomsten. Wij verwerken doorgaans de volgende (categorieën van) persoonsgegevens:

 • Identiteits- en contactgegevens, waaronder: naam en voornaam, geslacht, contactadres, telefoonnummer, emailadres, taal, IP-adres, Mac-adres
 • Projectgebonden gegevens, waaronder: projectadres, naam en voornaam, telefoonnummer, emailadres van projectbetrokkenen
 • Accountgegevens, waaronder: aankoopgeschiedenis, betaalgegevens, facturatieadres
 • Gegevens over voorkeuren en interesses
 • Gegevens uit openbare bronnen

Wij verwerken geen gegevens gelinkt aan ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, lidmaatschap van een vakbond, gezondheid of seksuele geaardheid.

Wanneer u persoonsgegevens over andere personen doorgeeft aan ons, vragen wij u om hen daarover te informeren.
Wij verzamelen deze gegevens wanneer u onze documenten en formulieren manueel invult en ook wanneer u dit elektronisch doet. Bij het eventuele bezoek aan onze website worden er cookies gebruikt.

Voor welke doeleinden en op basis van welke rechtvaardigingsgronden verwerken wij uw persoonsgegevens?

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor diverse doeleinden of redenen. Al deze redenen vinden hun rechtvaardiging in de volgende gronden:

 • de beoordeling voor het afsluiten van een overeenkomst/contract en de uitvoering van een overeenkomst/contract
 • de naleving van de wetgeving of regelgeving
 • de behartiging van de gerechtvaardigde belangen in hoofde van tende

Wij baseren ons vandaag voor geen enkele verwerking van uw persoonsgegevens op uw toestemming als rechtvaardigingsgrond. Wanneer wij u voor een bepaalde toekomstige gegevensverwerking om uw toestemming zouden moeten vragen (omdat wij ons daarvoor niet kunnen baseren op één van de bovenvermelde rechtvaardigingsgronden), weet dan dat u zelf die toestemming daarna te allen tijde ook weer kan intrekken.

Aan wie geven wij uw persoonsgegevens door?

Medewerkers
Onze medewerkers hebben enkel toegang tot uw persoonsgegevens als dat noodzakelijk is om u de beste dienstverlening te bieden, binnen de uitvoering van hun taak. Onze medewerkers zijn in deze context gehouden aan een vertrouwelijkheidsclausule en krijgen duidelijke instructies over het omgaan met persoonsgegevens en de bijhorende dragers hiervan in een duidelijke policy.

Externe partijen aan wie wij wettelijk verplicht zijn om uw persoonsgegevens door te geven

• publieke autoriteiten en toezichthouders, zoals de belastingadministratie of de Nationale Bank van België
• gerechtelijke instanties, zoals de politie, openbaar ministerie, onderzoeksrechters en rechtbanken
• advocaten (bijvoorbeeld bij faillissementen), notarissen (bijvoorbeeld bij het toekennen van een hypothecair krediet), bewindvoerders en bedrijfsrevisoren

Externe partijen aan wie wij niet wettelijk verplicht zijn om uw persoonsgegevens door te geven, maar op wie wij voor veel van de producten en diensten die wij leveren en verlenen een beroep doen:

 • Instellingen wiens producten en diensten wij verkopen:
 • verzekeringsmaatschappijen in het kader van bemiddeling voor verzekeringsproducten
 • dienstverleners en productaanbieders opgenomen in ons aanbod in het kader van advies betreffende het leef-, woon- en zorgcomfort
 • andere dienstverleners:
 • informaticadienstverleners
 • marketing- en communicatiebureaus
 • andere ondersteunende dienstverleners

In deze gevallen zien wij erop toe dat de externe partijen uitsluitend toegang hebben tot de beperkte persoonsgegevens die noodzakelijk zijn om hun specifieke taken uit te voeren. We zien er ook op toe dat die externe partijen zich ertoe verbinden de gegevens te gebruiken op een veilige en vertrouwelijke manier.

In geen enkel geval verkopen wij uw persoonsgegevens aan externe partijen.
Wanneer we samenwerken met externe partijen buiten de Europese Economische Ruimte nemen wij gepaste maatregelen (zoals contractuele verbintenissen) om te waarborgen dat uw persoonsgegevens in het land van ontvangst voldoende worden beschermd.

Hoe beveiligen wij uw persoonsgegevens?

Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om te waarborgen dat uw persoonsgegevens voldoende beschermd zijn tegen ongepaste toegang, verlies of diefstal, zoals:

 • IT-beveiligingsmaatregelen zoals anti-virus software, anti-spyware software, firewalls, encryptie (versleuteling) en pseudonimisering
 • toegangscontroles

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Wij bewaren uw persoonsgegevens nooit langer dan noodzakelijk is voor de redenen waarvoor wij de gegevens verzameld hebben.
Er is geen algemene bewaringstermijn voor persoonsgegevens. Dit hangt af van het soort persoonsgegevens en de geldende wetgeving of regelgeving.
We kunnen uw persoonsgegevens ook bewaren als bewijsmateriaal in eventuele rechtszaken. In dat geval gebruiken we dergelijke persoonsgegevens niet actief.

Welke rechten heeft u bij de verwerking van uw persoonsgegevens en hoe kan u deze rechten uitoefenen?

Wanneer wij uw persoonsgegevens verwerken, heeft u de volgende rechten:

 • U kan uw persoonsgegevens inkijken, laten verbeteren en laten verwijderen.
 • U kan zich verzetten tegen een bepaald gebruik van uw persoonsgegevens.
 • U kan vragen om uw persoonsgegevens over te dragen aan een derde partij.

U kan zich hiervoor schriftelijk, met een kopie van uw identiteitskaart, richten tot ons secretariaat:

 • via contactformulier op onze website
 • via e-mail (info@tende.be)
 • via post: tende cvba, Steenweg op Merchtem 84/6, 1780 Wemmel

Voor meer informatie of indien u niet akkoord gaat met het standpunt van tende, kan u ook een klacht indienen bij de Belgische privacytoezichthouder (met name de Gegevensbeschermings-autoriteit), via haar website www.privacycommission.be.

Vragen en feedback

We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen:

info@tende.be

tende cvba
Steenweg op Merchtem 84/6
1780 Wemmel

BE 0555.860.280